Ochrona danych osobowych

Zaopatrzenie sklepów i gastronmii

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest PPHU „M&J” Z. Jadczak, G. Maciejewska sp. j. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Kasztanowej 5;
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Patryk Hebrowski – hebrowski@wp.pl;
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) – w celu wykonania przedmiotu umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi współpracujemy wyłącznie w celu przeprowadzenia transakcji lub zgodnego z prawem jej zaksięgowania. Odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione do ich otrzymania, w tym organy publiczne państw UE, jak również państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553).
  6. Podanie przez Pana/Panią swych danych jest dobrowolne – jednakże w niektórych przypadkach niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i zgodnego z prawem zaksięgowania transakcji. Wyłącznie wskazane dane będą zbierane;
  7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do treści Pani/Pana danych oraz uzyskania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.